“De lift stond er met 30 minuutjes!“
icon reviewicon review googleicon reviewicon reviewicon review 5.0 | 12 beoordelingen.

06 - 107 55 122

Whatsapp GRATIS uw vraag

Algemene voorwaarden

Bekijk op deze pagina onze algemene voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer: Consequent Verhuislift Service

Artikel 1. Aansprakelijkheid
Als de opdrachtgever alle tips en aanwijzingen van de opdracht nemer opvolgt is de kans op
schade kleiner. (Zie hiervoor ook de verhuistips) Bij alle opdrachten geldt, dat de opdrachtgever zelf ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor het plaatsen en of vervoeren van de inboedel op de verhuislift, het laden in en uit de woning en de ingehuurde verhuiswagen(s).

De opdrachtgever dient te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering W.A.
(Wettelijke Aansprakelijkheid) die de schade dekt, die door de opdrachtgever wordt veroorzaakt.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient men ten alle tijden de aanwijzingen en het oordeel van de liftbediener van de opdracht nemer te volgen. Indien de aanwezige liftbediener van de opdracht nemer oordeelt dat er sprake is van een onveilige of onstabiele gevel, zulks zijnde een zinken dakgoot, een glazen balkonhek, roestig of defect balkonhek, gescheurde bakstenengevel, metaalplaatgevels, glazen gevels, defecte raamkozijnen, defecte dakpannen, poreuze gevels, e.d., dan houdt opdracht nemer zich het recht voor de opdrachtgever hierop aan te spreken. Indien de opdracht nemer oordeelt dat er sprake is van een onstabiele gevel en de opdrachtgever ervoor kiest toch de werkzaamheden uit te laten voeren dan is het plaatsen van de verhuislift voor eigen risico van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de klant geldt eveneens voor eventuele schade aan gebouw en verhuislift en personen, die het gevolg is van te zwaar of onkundig beladen van het verhuisplateau door de opdrachtgever zelf.

Artikel 2. Annulering door de opdrachtgever
Een opdracht wordt als bevestigd beschouwd als de opdrachtgever een bevestigingsbericht
(per telefoon of per e-mail) heeft ontvangen van Consequent verhuislift verhuur. Mocht de verhuizing onverhoopt toch niet doorgaan, dan dient de opdrachtgever dit direct te melden via telefoon of e-mail aan de opdracht nemer, met opgave van reden.

In alle gevallen van annulering geldt dat de eventuele kosten aan derden, die reeds
gerealiseerd zijn door de opdrachtnemer, voldaan dienen te worden door de opdrachtgever,
Indien de opdrachtgever uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert, dan
zijn er geen kosten verbonden aan het reserveren van de verhuislift, met uitzondering van
al reeds gemaakte kosten aan derden.

Indien de opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert
bedragen de kosten voor het vrijhouden van de overeengekomen tijdspanne € 50,00
exclusief BTW en exclusief de hiervoor gemelde kosten aan derden.
Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert geldt
een vergoeding van € 100,00 exclusief BTW, exclusief de eventuele kosten aan derden.
In het geval dat de opdrachtgever een tijdspanne langer dan de minimale 2 uur heeft
gereserveerd, dan geldt dat de opdrachtgever de kosten van de geheel overeengekomen
tijdspanne dient te betalen.

Indien er geen bericht van annulering wordt ontvangen van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer ter plekke op de hoogte wordt gesteld van het annuleren van de opdracht,
dan dient het gehele bedrag dat overeengekomen is te worden betaald, inclusief kosten
aan derden.

Annulering door slechte weeromstandigheden
Slechte weersomstandigheden zijn o.a. harde wind, windstoten, sneeuwstormen, onweer
e.d. Hierbij wordt opgemerkt dat regenbuien geen voldoende aanleiding tot annulering of

opschorting van de opdracht.
In het geval van slechte weeromstandigheden die het veilig uitvoeren van de opdracht
belemmeren, dan kan de opdrachtgever alleen in overleg met de opdracht nemer de
opdracht annuleren of opschorten. Overleg over de weersomstandigheden dient minimaal
12 uur voor het overeengekomen tijdstip plaats te vinden.

Artikel 3. Opschorten en beëindiging opdracht door opdrachtnemer.
De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie zodanig te
organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdracht nemer in
redelijkheid in staat wordt gesteld de opdracht binnen een aanvaardbare tijd uit te voeren.
Indien dit niet het geval behoudt de opdracht nemer zich het recht voor de opdracht direct,
zonder recht op schadevergoeding te beëindigen of op te schorten.

De uitvoering van alle opdrachten zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te
bereiken locaties, deze naar het oordeel van de liftbediener van de opdracht nemer.
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten of beëindigen van de
opdracht kunnen zijn, dat de opdrachtgever zich niet aan de vooraf gemaakte
basis afspraken houdt zoals bijvoorbeeld, dat er geen bomen voor het verhuisraam
aanwezig mogen zijn, dat er geen twee vrije parkeerplaatsen voor de locatie voor het
plaatsen van de verhuislift geregeld zijn, of dat er andere obstakels aanwezig blijken te zijn,
zoals tram- of verlichtingskabels onder het verhuisraam of dat de toegezegde
stremontheffingen niet tijdig aanwezig is op de locatie.

Andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten van de opdracht
zijn werkomstandigheden die niet voldoen aan veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden,
zoals in het geval van slechte weeromstandigheden (onweer en/of windstoten), het
vrijkomen van gevaarlijke en brandbare stoffen of als er geen bruikbare en veilige route is,
waarover de liftauto kan rijden, om op de bestemming te komen.

Indien blijkt dat de omstandigheden zodanig zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet
binnen de hiervoor van te voren overeengekomen en gereserveerde redelijke tijd kan
worden uitgevoerd, heeft de opdracht nemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en
het materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren en de kosten, alsmede de
overeengekomen opdrachtvergoeding, aan opdrachtgever in rekening te brengen, zonder
dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

Artikel 4. Overmacht
Bij het uitvallen van de lift door overmacht zoals bij een technisch mankement, brand of
diefstal dan zal de opdracht nemer, zijn uiterste best doen een andere verhuislift in te
zetten, of de opdracht door derden te laten uitvoeren, zonder dat dit opdrachtgever recht
geeft op schadevergoeding. Ook indien de opdracht niet tijdig kan worden overgenomen
door derden is recht op schadevergoeding uitgesloten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
Als vergoeding wordt overeengekomen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders
overeengekomen, het geldende tarief volgens de meest recente prijslijst van Consequent verhuislift service, met een minimum van twee uur. Betaling van de opdracht geschiedt contant in euro’s aan de liftbediener na afloop van de werkzaamheden, op basis van gereserveerde uren met aanvulling van eventuele uitloop op uurbasis. Er worden geen cheques of andere betalingsmiddelen geaccepteerd.

Wilt u meer informatie of een reservering plaatsen?